viernes, junio 03, 2005

52) PER A QUAN SEPARACIO DE BENS I CUSTODIA COMPARTIDA?

Els varons eixercixen ara una paternitat mes compromesa i responsable.
52) Critica Social. 2-10-2004.
PER A QUAN SEPARACIO DE BENS I CUSTODIA COMPARTIDA?
Ferrer.


Des del Consell es prepara per a 2007 la reinstauracio del dret tradicional valencià, el qual fon eliminat i substituit pel dret castellà a partir de la derrota de la Guerra de Successio de 1707. Aço ens canviarà la vida a tots. El dret tradicional valencià fara per eixemple que si un pare de familia mor i no hi ha testament herede sa dona. En el dret castellà son els fills qui hereden automaticament, lo qual ha produit l’ enfonsament de no poques empreses que han desaparegut en la segona generacio, una volta els fills s’ han fet en la propietat del pare.

En 2007 tambe s’ acabarà com a formula predeterminada el regim de bens ganancials en els matrimonis i al fi es recuperarà la separacio de bens com sistema predeterminat, tal i com era abans d’ un cert 25 d’ Abril de 1707. L’ actual regim de ganancials en la practica fa que quasi sempre en cas de separacio o divorç la dona es quede en casa, fills, coche, cochera, chalet i mitat del sou del marit i el marit es quede en les factures. Darrere d’ esta injusticia ens trobem en molts casos d’ esposos que preferixen matar a la dona a separar-se i perdre-ho tot.

Si be les femines careixen de proteccio contra la violencia domestica, estan ultraprotegides en les separacions i els divorços. El regim de separacio de bens es lo mes just, a mes de lo habitual en Europa. Al cap i a la fi, si una dona no vol saber res del seu ex-marit no em pareix just que sí vullga saber de la seua cartera. A mes, si en les unions homosexuals no ix beneficiada en la separacio una de les parts pel seu sexe (les dos parts tenen el mateix) no s’ enten per qué als matrimonis heterosexuals es partix de la base de castigar per norma a l’ home.

La custodia compartida dels fills deu ser lo predeterminat. Un fill no deu usar-se com arma llançadissa ni deu vore al pare una volta cada quinze dies. Ara, en un 99% de casos la custodia es per a la mare, lo qual comporta un secrestament llegal del fill. En lloc d’ enviar el chiquet d’ una casa a atra com una pilota, deuria ser el fill qui vixquera sempre en la casa i els seus pares els qui es desplaçaren per a viure en ell (per temporades). Tant l’ impagament de pensio com l’ incumpliment del regim de visites haurien de ser punits en igual força per la llei.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/