jueves, febrero 23, 2006

154) EL FALS REBUIG DE L' ORONELLA A LA AVLLC: DE LES PARAULES ALS FETS.

Felip Bens deu donar un atre pas al front i retirar els accents.

143) El Palleter. 23-2-2006.
EL FALS REBUIG DE L’ ORONELLA A LA AVLLC: DE LES PARAULES ALS FETS.
Ferrer.


Vaja per davant que a mi tambe m’ enganyà l’ Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVLLC). Yo era ben conscient de que es tractava d’ un ent de majoria catalanufa pero sempre tingui l’ esperança de que per lo manco es “valencianisaria” el catala de l’ administracio i escoles, que tindriem catala pero en lexic valencià. La direccio ha segut just l’ oposta: des de fa poc mos dirigim a tota velocitat cap a un dialecte barceloni pur i dur.

Tot aço ve a colacio de que comprenc que a L’ Oronella tambe l’ hagen defraudat. Des de l’ editorial es va fer un clar acostament cap a la AVLLC potser en la mateixa vana ilusio que tenía yo. No sols s’ equivocaren sino que insistiren en arrastrar als demes en el seu erro. En el temps s’ han donat conter de que s’ han enganyat –els han enganyat- pero per desgracia son tan orgullosos que no s’ atrevixen a rectificar i tallar en l’ AVLLC per lo sa.

Han tractat d’ influir en totes les arees possibles del valencianisme, pero s’ han donat conter de que estan a soles. Mes del 90% dels usuaris de les Normes d’ El Puig continuen fidels a les originals sense accents, tan sols una minoria molt minoritaria accentua. En L’ Oronella es troben nerviosos, desquiciats, especialment des de que en la Plataforma Jovenil Valencianista (PJV) han rebujat la OPA hostil d’ Andreu Tintorer i Felip Bens.

Es cert que el recent discurs de Felip Bens denota un colp de timo en L’ Oronella. Ara critiquen la AVLLC, diuen que els ha decepcionat, etc. Pero tambe diu aixo mateix Ferran Giner o Enric Esteve. Les paraules son aixo; paraules. Les obres son amors. Si de veritat L’ Oronella rebuja la AVLLC lo que ha de fer es una serie de canvis reals en la seua politica cultural que ajuden a l’ unio del valencianisme i tornen a un punt de partida zero.

1) Lo primer de tot es rectificar en el tema de l’ accentuacio. Ha quedat pales que l’ introduccio unilateral dels accents ni fa que es venguen mes llibres, ni que la AVLLC done passos cap a una “valencianisacio” del catala. Sols ha servit per a dividir el valencianisme i trencar-lo en dos. Rectificar es de sabis. Si Bens corrig el seu erro, estic convençut de que no hi haura reproches, sino aplaudiments, gratitut i una retrobada en els braços oberts.

2) Dixar de recolzar en els forums a partits catalanistes (catalanistes, si!) com ONV i ENV, perque la primera està a favor de la AVLLC i la segona usa el catala directament. I entre les dos, no sumaran mes de 2.000 vots. Si de veritat amen el Valencià deurien dixar de ficar pedres en l’ unitat del valencianisme politic i apostar per una gran entesa de CV, UV, ANV i atres partits valencianistes de cara a concorrer tots junts a les eleccions de 2007.

3) Dixar a un costat la prepotencia i l’ orgull. Tintorer es pensa que tots aquells que no editen llibres careixen de criteri per a opinar sobre el tema de la llengua i la realitat es que en el valencianisme no hi ha ningu que siga imprescindible. Insistixc: ningu. La llavor de L’ Oronella ha segut fructifera pero aixo els ha emborrachat de superbia. Fixem-nos tots en Alexander Fleming que descobri la penicilina i fon un home humil tota la vida.

En resum, que fer un discurs anti-AVLLC està be pero ara cal passar a l’ accio. Obres son amors i no bones raons.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, febrero 21, 2006

153) CARTA DE DIMISSIO DE XAVIER CASP.

Canal 9 informant sobre l' Estatutet i la AVLLC.

CARTA DE DIMISSIO DE XAVIER CASP.
Xavier Casp.

Benvolguda Ascensio: no pots ni imaginar-te cóm me dol, cor amunt, l´haver d´escriure´t esta carta que, per rao de consciencia, te l´he d´expressar en la responsabilitat de la paraula firmada.

Des del dia 24 de decembre de l´any 2001, en la meua salut fisica se m´han vingut i se me venen declarant motius de malaltia que m´han prohibit i em prohibixen atendre res que no capia en lo mèdicament necessari, motius que no em cal relatar perque no son ells per ells lo que importa, sino per les inevitables conseqüencies en la meua conducta personal.

Per aixo, es ben coneguda per tu (i suponc que tambe pels a penes estrenats colegues) la meua absencia i, per tant, inassistencia a les reunions i a les faenes que venen constituint l´existencia de l´Academia Valenciana de la Llengua. Vullc dir que la meua situacio personal deixa un buit inacceptable, i tambe irrecuperable en temps, en el cas de l´Academia i una actitud personal incomprensible per a la Valencia que espera o desespera de l´Academia.

He deixat passar un temps en silenci, crec que ya massa llarc, per a decidir-me, pero es per la confiança que sempre dona el sentir-se millorar. Pero ya no puc ni dec fugir de respondre´m a la pregunta que m´inquieta: ¿a qué pot arribar la milloria en els limits que cada dia m´impon la propia edat? Si soc vell d´anys i, naturalment, vaig envellint de facultats, ¿quínes aptituts tinc per a cada actitut? El sol fet de preguntar-me a mi mateix, ¿no es ya una minva?

Les poquetes sessions a les que vaig assistir, abans d´emmalaltir-me, tractarten de la constitucio de lo que podem dir el cos de l´Academia, i com les qüestions administratives, reglamentaries, formals no m´han importat mai massa, dec confesar que vaig assistir pero no havia entrat, perque l´Academia encara no havia començat a ser. En veritat de veritat, sobre lo essencial, que es tractar i prendre decisions sobre l´idioma valencià, no s´havia ni insinuat.

Lo que yo portava segur (i he de creure que tambe tots els atres) es que com a Academia per llei, partiem de la llei, l´Estatut que proclama: "Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autonoma son el valencià i el castellà", ben conscient de que el son rebuja qualsevol suspicacia; se tracta no de dos idiomes que se diuen valencià i castellà, sino que ho son, com aixi mateix ho confirma la Llei d´us i ensenyament del valencià que fa constar: "El valencià i el castellà son llengües oficials de la Comunitat Valenciana", i encara anticipa, en el punt anterior, que "El valencià, com a llengua propia de la Comunitat Valenciana".

Com el meu callar des del 24-12-2001, ni reservadament ni publicament, no pot ni deu significar res, perque ni afirme ni negue, lo llogic i lo honrat per la meua part es dir-te, respectadíssima presidenta, que aci te presente la meua renuncia irrevocable a la condicio d´Academic de l´Academia Valenciana de la Llengua, que vaig jurar en el solemne acte public del dia vintitres de juliol de l´any 2001 en la nostra Generalitat. Espera, perque aixi t´ho pregue, que ho confirmes on corresponga, si be des d´ara ya me considere desvinculat.

I ara, desijar i confiar que eixa Academia sabra ser lo independentment academica per a fonamentar la realitat secular de la personalitat llingüistica dels valencians, als que servix entranyada en l´evolució del hui de tots els ahirs per al dema de cada dia. Crec que el cor i el cervell d´eixa Academia, despullada de prejuïns, harmonisarà el sentiment i l´enteniment per a la causa que fon creada. I desige i confie que, per a vigorisar l´espera del nostre poble, solidificarà en primicia certes senyes d´identitat llingüistica valenciana, pletoriques de vitalitat des dels nostres classics insenescents fins l´actualitat constant, com per eixemple el lo tan malevolament embargat de la nostra fortuna de matisos; el digraf che inseparable perque representa nomes un so consonantic, d´articulacio africada, palatal i sorda: chafar, changlot, che, chec, chic, chuplar, chufa, orchata; la y, sense la qual no tindriem semiconsonant per a escriure ya, yugular, proyecte, yo, inyectar, gayata, yayo.

Benvolguda Ascensio: un abraç ben sincer, de Xavier Casp

P. D.: Me prenc la llibertat d´escriure´t aci mateix, perque m´interessa fondament que estes paraules queden inseparables, pero independents, de totes les anteriors. T´exponc unes consideracions menudetes, pero transparents per autentiques.

Hauras vist que, en la direccio, he escrit Monasteri i no Monestir, perque tot lo referent a monasteri resulta monacal, sense que aparega eixa e intrusa imitativament acceptada per perea mental; i en final de valencianissim criteri, com per eixemple cementeri. Monasteri, viva paraula nostra de sempre.

En veritat, vullc que consideres que el valencià que t´escric es el que respon a les meues conviccions, fermes perque no les prenc mai a lo llauger, pero que no son mai dogmatiques, per lo que a tota hora he estat i estic predispost i dispost a raonar, perque siga a on siga, si es tracta de la llengua valenciana per a millorar-la, enriquir-la i enfortir-la, yo aportare el meu amor actiu durant mes de setanta anys d´usar-la parlant i escrivint.

Dogmes nomes accepte, per catolic, els del Papa quan s´expressa ex cathedra.

I acabe adherint-me, ¡clar que si!, a lo que un cordobés famos, que fa 1999 anys que va naixer, digué (en llati): "¡Quina gran follia es témer ser infamat pels infames!".

Perdona´m, Ascensio, l´haver -te escrit llargament. No m´he atrevit a acurtar res.

XAVIER CASP.

MEMBRE DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA.

FONT: RACV.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, febrero 20, 2006

152) FALS CONSENS EN EL VALENCIANISME CULTURAL.

Angel Calpe escarbant entre les estanteries de la AVLLC.
FALS CONSENS EN EL VALENCIANISME CULTURAL.
Angel Calpe, RACV.
La publicacio de la noticia que la RACV ha decidit no modificar la seua accentuacio grafica, m’obliga a fer publics alguns aclariments convençut de que qui calla otorga i que ha aplegat el moment de fer constar algunes consideracions en negre sobre blanc.
En primer lloc, cal dir que la RACV continúa en el seu paper normatiu de la llengua valenciana a pesar de la creacio de l’AVL. I continuarà en eixe dificil rol en tant no es donen dos circumstancies de minims: que pugam escriure en valencià de manera “llegal”; i que aixo es plasme en el model d’us promogut per l’AVL. Mentres aço no ocorrega, la RACV te la responsabilitat historica de seguir orientant als valencians a l’hora d’escriure en la seua llengua, encara que siga a nivell particular o extraoficial.
En segon lloc, cal explicar perqué plantegem en la RACV canviar l’accentuacio grafica de la nostra proposta normativa. La primera versio normativa sobre l’accentuacio grafica redactada per la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV (“Seccio” d’ara en avant) estava tecnicament mal feta i l’hagueren de rectificar dos anys despres (1981). La reforma caigue en l’atre extrem i deixà unicament els accents grafics necessaris per a diferenciar paraules homografes (p.e. llegitima, llegitíma, llegitimà). Molt modern i simplificador, pero poc practic en alguns casos, com quan es tracten llinages, toponims, paraules classiques o infrequents, s’ensenya a no valenciaparlants, s’introduïxen neologismes, etc. Els seus defensors estan ben pagats perque, aixo si, som modernissims. Pero no conten que, a diferencia dels italians, no tenim un estat (ni una Generalitat) darrere que nos recolze i, a mes, estem en competencia directa en dos sistemes que, veges tu, encara que no son tan moderns perque accentuen, son omnipresents en la nostra societat. Al remat, es una qüestio de guanyar usuaris, i tots sabem lo que ha costat incorporar-ne de nous a les Normes del Puig per la conya dels accents. Per desgracia, els mateixos que s’equivocaren la primera vegada no volen tornar a rectificar en lo que sería un reconeiximent del seu erro inicial (es dir, el segon). Es pot discrepar sobre l’oportunitat de fer ara l’homologacio de l’accentuacio grafica valenciana en els sistemes equivalents de les atres llengües romaniques peninsulars, o de la manera concreta de fer-ho (cóm i qué accentuar), pero no sobre la necessitat de fer-ho. Aixina ho va considerar una ampla majoria del membres de la Seccio, a sugerencia d’importants sectors dels seguidors de les Normes del Puig, abans que algu dels qui discrepaven començara a enverinar l’ambient i conseguira paralisar els treballs de la Seccio. Practicament una reunio semanal des del 10 d’octubre, diversos documents, propostes, contrapropostes, votacions... tot aixo nomes ha servit per a fer temps i esperar una absencia programada i coneguda de Voro López, un dels promotors de la reforma, per a montar un esperpent i forçar un colp de ma tractant d’“ocupar” el carrer en quinze persones. Parla el chiquet en la veu de l’inocencia, i diu lo que els conspiradors pensen pero no s’atrevixen a explicitar: a) que tots els que volem millorar la normativa en realitat estem venuts al PP (nos sobornen tots el mesos en un sobre farcidet d’euros catalans, d’eixos que duen barretines en conte de ponts). b) que lo que volem es acostar-nos a l’AVL per a fer merits (¡?) i conseguir que no se donen conte de que escrivim en les Normes del Puig per a que aixina nos donen (millonaries) subvencions (d’euros catalans del PP de Madrid-Valencia). ¿S’imaginen l’escena?: en la Conselleria que corresponga, dos funcionaris/es fullejant un text i dient:
—“¿Tu estàs segur/a de que ‘El yayo chocà contra el camió’ està ben escrit?”
—“Que si, chic/a que si, ¿no veus que ‘camió’ porta accent? Que son dels bons que acabem de comprar/sobornar, vinga, dona’ls (tambe) la subvencio (millonaria i, a ser possible, en euros catalans dels que duen barretina i tot).”
Hauriem de recordar-los que per a rebre subvencions cal seguir la normativa de l'AVL integrament, no segons li plaga a qui escriu, agarrant aço i deixant allo. ¿Que no coneixen la llei? ¿Es que no lligen la prensa? ¡Ai, Senyor, tanta lluentor intelectual per a acabar aixina!
La cosa no passaria de ser una gracieta de no ser per la gravetat de les conseqüencies. Per conseguir tombar un proces que no li agradava, almanco u dels membres de la Seccio no ha tingut empaig en mentir i desinformar al personal, conseguint que ixquen al carrer quatre exaltats en un estat de semihisteria colectiva. ¿Qué vol, tornar als ’80 i que les deliberacions de la RACV les determinen els bramits del carrer i no els raonaments? Un pocs colectius i alguns usuaris partidaris de les Normes del Puig s’han escandalisat. En rao, si haguera segut cert lo que se’ls ha dit malintencionadament. Lo que no se’ls ha explicat es que detindre la reforma per a fer ara l’enquesta a totes les associacions per tal de decidir despres si se tira avant el tema dels accents (que es lo que es decidi “consensuadament” en la Seccio), en la practica supon paralisar indefinidament el desenroll de l’esperat corrector ortografic informatic (que no se fa en dos dies), supon frenar la reedicio actualisada del diccionari de la RACV i supon retardar la publicacio en Internet del diccionari bilingüe valencià-castella, per no parlar del mal intrinsec que s’ha causat a la Seccio ¿Qui ix beneficiat en aço? ¿Qui ha manifestat tindre tant d’interes en que no es faça res abans de les eleccions autonomiques? ¡Beneits! El canyaret que ha montat esta exigua minoria nomes beneficia a un PP que te interes en donar una falsa image radicalisada i marginal del valencianisme, que a hores d’ara ya causa rebuig en la gran majoria de la societat valenciana quan el valencianisme politic representat per UV sempre havia segut, al manco, segon en intencio o simpatia de vot. En mal amo i pijors consellers, mal s’aplegarà al 5%.
Com en tota discusio, sempre cal assumir la propia responsabilitat i ara em toca entonar el mea culpa. En efecte, he donat motius sobrats per a convertir-me en sospitos de voler vendre’m al PP i a acostar-me a la malefica AVL. Ho reconec. M’acuse d’haver-me atrevit a dir en public i per escrit, en la revista Lletraferit, que l’AVL es l’entitat oficial i llegalment reconeguda per a normativisar el valencià. Ho sent, vaig llegir la llei i no pugui evitar enterar-me. Es mes, em vaig atrevir a insinuar que alguna cosa positiva hi hauria en el fet de que s’acceptaren oficialment formes fins ara rebujades com “este”, els incoatius en “‑ix”, etc. ¡Que has dit, herege! L’ombra de l’Inquisicio planejava sobre mi i els que pensen com yo, i nosatres sense saber-ho. I ara pareix ser que hem creuat el Rubico. Quan un membre de la Seccio agitava indignat el nou acort de l’AVL sobre el material curricular escolar afirmant que allo era la mort de la llengua valenciana, se m’ocorregue dir que no ho entenia, que sempre haviem lluitat perque en les escoles s’ensenyara una llengua mes acostada a la realitat llingüistica valenciana i que no comprenia perqué era tan roïn que s’escomençara a fer, encara que fora parcialment. No aplegui a expressar-li la meua sorpresa perque s’oponguera a l’acort i coincidira en la postura d’ACPV, d’EU, dels quatre membres mes catalanistes de l’AVL (que votaren en contra), etc. No sé que m’haguera pogut sentir, no ho sé. Per un moment allo va ser com estar mirant un telediari, quan t’assalta el dubte de si Sharon i la Yihad son realment enemics o si treballen en el mateix bando. El cas es que no sé de que m’estranye. En l’any que duc en la Seccio, a cert membre nomes li conec una iniciativa o proposta: l’expulsio d’Artur Ahuir de la mateixa per l’“execrable” crim d’haver entrat com a academic en l’AVL. La llegitíma, diu. I pense yo, “¿No sera que la llegitimitat li l’han donada l’ampla majoria de parlamentaris de les Corts Valencianes que aprovà l’institucio i, posteriorment, als academics?” Sense atrevir-me a dir-ho en veu alta, clar, per si un cas em cau algun calbot de raspallo.
Durant tota ma vida en el valencianisme, i son un fum d’anys, sempre he intentat ser conciliador, fer valencianisme constructiu i no ficar-me en polemiques innecessaries. Pero vist el panorama actual i les noticies publicades pels diaris Levante-EMV i Diario de Valencia (12/12/02) parlant del consens a l’hora de rebujar l’accentuacio grafica, i de que aço s’haja barrejat en les eleccions autonomiques em plantegi que em quedaven dos opcions: callar i engolir, com sempre, seguint eixa maxima que els draps bruts s’han de llavar en casa i que sempre acaba beneficiant als manipuladors i als deshonests; o dir “Ya n’hi ha prou” i desemmaixquerar-los publicament. Cal dir “Ya n’hi ha prou” i llevar-los la caraceta. Aquells que estem farts d’otorgar callant i tapar les miseries i frustracions d’uns mediocres que no volen que la nostra llengua i la nostra cultura valencianes tinguen un futur, ho hem de cridar ben fort. No podem consentir que nos tornen a utilisar ni li podem admetre a ningu que pretenga sagellar-nos el front en un vist i plau d’ortodoxia valencianista. Els haurem d’explicar que entre consens i coaccio hi ha mes diferencies que cinc lletres i que l’immensa majoria dels qui escrivim i publiquem en Normes del Puig no estem disposts a aguantar mes la seua dictadura de pensament unic; empobridora, paranoica i autocomplaent en la marginalitat.
FONT: Levante EMV. 8-1-2003.

sábado, febrero 18, 2006

151) CATALANISME I TERRORISME: EL CAS PACO CAJA.

CATALANISME I TERRORISME: EL CAS PACO CAJA.
Ferrer.
http://llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, febrero 16, 2006

150) TIRANT LO BLAUGRANA.

Valencia rebuja el colonialisme catala.

TIRANT LO BLAUGRANA
Antonio Burgos.

Fue precioso. Una maravilla de rigor científico. Con su cara de pasa de uva de Almería, María Teresa Fernández de la Vega salió a eso a lo que ahora todo el mundo sale, a la palestra, y proclamó solemnemente:

-Perdonen, es que no nos habíamos dado cuenta. Pero tengo que decirles que el valenciano es ¡igualito, igualito, igualito que el catalán! Vamos, que no puede haber dos cosas más iguales. ¡Idénticos! Dos gotas de agua son la noche y el día al lado de lo que se parecen el valenciano y el catalán. ¿Qué digo parecerse? ¡Como que son lo mismo!

No habré, pues, de ser menos que la vicepresidenta. A cesión ante el chantaje de los republicanos separatistas o a camisas de once varas de medir la lingüística con el oportunismo político no hay quien me gane. Yo ya sabía que eso del valenciano es un mote que le tienen puesto al catalán al sur de Tortosa. Yo ya sabía que Carod y la comunidad científico-lingüística estabulada en los pesebres de la Generalidad tenían toda la razón. Si visitan mi modesta biblioteca y miran el anaquel de literatura en otras lenguas peninsulares, junto al galaico "Catecismo do Labrego" hallarán un libro cuyo lomo retitulé hace mucho tiempo, etiquetándolo con un adhesivo. Se trata del famoso "Tirant lo Blaugrana", obra cumbre de la literatura universal, que cuatro catetos conocen equivocada e interesadamente como "Tirant lo Blanc", por el color de la camiseta del Valencia, claro. Cuando en la Universidad de Princeton descubrieron ya que ese Tirant lo Blaugrana es más catalán que la cruz de San Jorge que acaba de rechazar Albert Boadella.

Estoy muy agradecido a este Gobierno que sabe tanto de lingüística y que mandó a los albañiles a Ferdinand de Saussure. Su proclamación sobre la lengua valenciana ha confirmado todas mis sospechas. Yo ya sabía que no hay nada más catalán que las Fallas. Las famosas Fallas de Barcelona. Catalanas por los cuatro costados por los que arden en la noche de San José. Como es completamente catalán el Tribunal de las Aguas, que se reúne, como es sabido, en el atrio de la Catedral de Gerona y habla un catalán, vamos, que ni Pompeu Fabra con negra blusa huertana. Menos mal que este Gobierno hace también justicia a la paella, a la famosa paella catalana, que cuatro chuflas de horchata de chufa habían hecho creer al mundo que era valenciana.

Y hecho este descubrimiento lingüístico universal, pienso que el Gobierno no debe pararse en barras, en barras del Reino de Aragón usurpadas por la bandera catalana, ni quedarse entre el Ebro y el Turia. El mundo entero está pendiente de sus hallazgos. El problema energético mundial podrá solucionarse el día que Fernández de la Vega anuncie que el gasoil y la gasolina son una y la misma cosa. Nuestras relaciones con los Estados Unidos quedarán plenamente normalizadas cuando proclame que la Coca Cola y la Pepsi Cola son como el valenciano y el catalán: ¡igualitas, igualitas, igualitas! El comodísimo igualitarismo debe llegar a todos los ámbitos de la cultura, de la economía, de la sociedad. Picasso y Dalí son lo mismo, como son lo mismo Murillo y Velázquez, BBVA y SCH, Roma y Cartago, Julio Iglesias y Alejandro Sanz, Lutero y Torquemada, Joselito y Belmonte, Sony y Grundig, Cánovas y Sagasta, Zara y Loewe, Sevilla y Betis, Fanta Limón y Fanta Naranja, Vega Sicilia y Don Simón, Chinchón y Cazalla, turista y preferente, gambas y langostinos, Enrique Ponce y El Bombero Torero.

Y, si se pone, hasta podrá este Gobierno cambiar el lema que Rodríguez Ibarra ha escrito en las vallas publicitarias de su Junta extremeña: "No seas cateto. Ven a la tierra donde resulta que los valencianos hablaban catalán, y ellos sin saberlo".

FONT: ABC. 21-11-2004.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

miércoles, febrero 15, 2006

149) DIGÁMOSLO CON MADARIAGA.

Valencia sols vol ser Valencia.

DIGÁMOSLO CON MADARIAGA.
Joaquín Calomarde.


Quien en su conocido texto "España" afirmaba que Valencia sólo quería ser Valencia y que, por tanto, los valencianos, si así lo deseaban, teníansuficientes elementos propios para afirmar la propiedad de su lenguadiferenciada, la valenciana. Lo que me interesa es subrayar el verboinicial. Valencia quiere ser Valencia.

Estos días están proliferando afirmaciones absurdas respecto a losánimos crispadores de algunos. Creo honestamente que no sólo es inexactosino profundamente injusto. Los valencianos no desean crispar a nadie. Niestán crispados, ni son violentos, ni hay que pacificarlos, ni son locos,niestán de atar. Tonterías. Los valencianos han dicho claro y alto, sincomplejos y en completa tranquilidad, que quieren ser valencianos. Eso es lo esencial.

Y tienen pleno derecho a ello. Las fuentes del mismo son históricas,sociales, lingüísticas y políticas. Pero sobre todo ello, aun siendoenormemente importante, hay un factor fundamental: la voluntad soberana delpueblo valenciano. Que se plasmó en su Estatuto de Autonomía y que hay querespetar para ser nosotros mismos respetados.

Aquí no hay anticatalanismo alguno. Perogrulladas. Lo que hay, y seexpande poco a poco entre nuestra sociedad cada día más consciente de ello,es un sentimiento, una idea y un propósito evidente: ser valencianos antetodo y ante todos, con tranquilidad, comedimiento pero de un modoexplícito, tajante y sin dobles lenguajes. Somos valencianos deseosos de ejercer nuestra valencianía donde haga falta, comenzando por Valencia, en primer lugar.

Valencia quiere ser Valencia porque le parece bien, porquesoberanamente es oportuno y responde a su historia, tradiciones, voluntad ydestino colectivo. Los valencianos no somos anticatalanes. Pero síexigimos, responsablemente, respeto y miramiento: el que nos corresponde como unpueblo libre y seguro de sí mismo que desea autoafirmarse viviendo en pazcon el resto de Comunidades Autónomas de España. Los valencianos, por ellomismo, no somos antiespañoles. Todo lo contrario. Ser valenciano es nuestraforma de ser español. Por eso reivindico en este artículo la herencia deMadariaga. Nunca los valencianos han querido construir su autonomía, o reivindicar sus señas legítimas de identidad, en contra de los demás pueblos o comunidades españolas. Jamás. Ha sido al contrario desde hace demasiadotiempo como algunos de entre esos valencianos (los que desearían quenuestroterritorio se denominase País Valenciano y nuestra lengua catalana, asícomonuestra bandera y nuestras propias costumbres) los que han llevado adelantecampañas suicidas y, lo peor, estériles, en contra del valencianismo sentimental, intelectual, cultural y, en última instancia, político. No los demás, ellos.

Querer, pues, ser valencianos y que se nos respete precisamente porello es legítimo, históricamente veraz y cívicamente conveniente. Y ademásreivindico con nitidez el valencianismo cultural. Aquél que deberíaimpregnar toda acción propia de la sociedad valenciana hacia dentro y haciafuera de nosotros, aquí y en el resto de España. Valencianismo en modoalguno excluyente, pues, sino integrador, plural y abierto. Moderado y tolerante. Lo que ocurre es que para moderarse y tolerar hay que saberquiense es, desde donde se habla y que se defiende. De lo contrario corremos elriesgo de caer en la anomia y la insipidez colectivas.

Nuestra comunidad tiene enormes capacidades de cara al futuro.Convendría no malograrlas. Los valencianos podemos ser una Comunidad políticamente fuerte y nuestro poder se construirá directamente proporcionala nuestra capacidad y decisión cultural.

FONT: http://www.regnedevalencia.com

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

sábado, febrero 11, 2006

148) CATALANISME I TERRORISME: TERRA LLIURE.

CATALANISME I TERRORISME: TERRA LLIURE.
Ferrer.


http://llenguavalenciana.blogspot.com/

viernes, febrero 10, 2006

147) LA MANIPULACIÓN DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.

Volem els papers valencians de l' Archiu de la Corona d' Arago.


LA MANIPULACIÓN DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.

El Archivo de la Corona de Aragón se encuentra en Barcelona y durante un siglo lo controló en exclusiva la familia Bofarull, adicta al catalanismo. Como cuenta Juan Ramón Rallo, Próspero de Bofarull, publicó a mediados del siglo XIX una serie de documentos inéditos entre los que figuraban una nueva versión del `Llibre dels Repartiments' o `Libro de las Reparticiones'.

Durante la reconquista del Reino de Valencia, Jaime I prometió una porción de tierra y una casa a los soldados que combatiesen en la guerra a sus órdenes, y las promesas se escribieron en el `Llibre dels Repartiments'.

En su versión, Bofarull tachó o eliminó numerosos respecto al original; todos ellos eran de aragoneses y navarros. De esta manera, los nacionalistas catalanes pudieron inventarse el fraude de una repoblación netamente catalana de Valencia y, en consecuencia, de la existencia de los Països Catalans.

¿Qué pasaría con los legajos del Archivo de Salamanca que acabaran en el Archivo `Nacional' de Cataluña? ¿Se resistirían los Carod-Rovira, los Pujol, los Puigcercós, los Maragall o los Bargalló a quemar los documentos que contradigan sus novelas históricas? La prueba de lo que decimos está en el silencio bajo el que los catalanistas han enterrado a personalidades como Josep Plá, Eugenio d'Ors y Salvador Dalí.

FONT: Minuto Digital.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, febrero 09, 2006

146) CONSCIENCIA IDENTITARIA HISTORICA DEL VALENCIÀ RESPECTE AL CATALA.

El palleter, un simbol del valencianisme.

CONSCIENCIA IDENTITARIA HISTORICA DEL VALENCIÀ RESPECTE AL CATALA.

Joan Ignaci Culla.

L’historia, com a fidel reflex dels acontenyiments ocurreguts en temps passats, nos dona testimonis de la consciencia identitaria de la llengua valenciana, com a signe propi i independent del poble valencià respecte de qualselvol atre, i mes concretament respecte al catala.

Els nostres classics, no a soles eren conscients de l’idioma en que escrivien, sino que, ademes, deixaven constancia en ratificada unanimitat del fet diferencial.

El propi Antoni Canals (1352-1419), naixcut en Canals, que, ademes d’escritor, era filosof, teolec i flare de l’Orde dels Predicadors, en el prolec de la seua obra Valeri Maxim (1395), ho deixa clar: “(...) tret de lati en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut jatssessia que altres l’hagen tret en lengua cathalana empero com lur stil sia fort larch e quasi confus...” (fol. 4 del codex de la Bib. U. Llit. de Valencia). Es dir, que l’autor afirma traduir al valencià, encara que ya existix en catala, remarcant precisament als regidors de la ciutat de Barcelona als que anava oferit, la seua identitat valenciana.

En el periodo durant el qual es pensa que es varen escriure les Regles per squivar vocables (1473-1507), de Pere Miquel Carbonell i Geroni Pau –catalans–, la “regla” 291 diu: “reyna e regina tot se pot dir; mas lo vulgar cátala e valentía es dir reyna...”.

En la portada de Blanquerna , del mestre en Sacra Teologia, el mallorqui Ramon Lull (1235-1315): “Traduit y corregit ara novament dels primers originals: y estampat en llengua valenciana...” per l’eclesiastic i escritor Joan Bonlabi (catala, natural de Rocafort de Queralt, sigle XV). Fon editat en Valencia l’any 1521. En l’ “Espistola Proemial” diu: “Segons me preguà, ne prengués yo lo carrech conexent me effectat a la ciencia de aquell en que no y sia docte, ni menys llimitat en dita lengua com sia a mi peregrina y stragera”. No es d’estranyar que est ultim paragraf no l’incloga l’AVLl en l’anex de dita cita. ¡Un catala diguent que el valencià li resulta peregri i estranger!

I es que lo que per als pseudocientifics d’ara es lo mateix, en aquells temps, quan no predominaven els interesos politics-economics, ho tenien clar. Com aci ho demostra un monge de Monserrat al traduir la Vita Christi de Sant Bonaventura (Barcelona, 1522), que diu: “He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta (sic) transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana, que es a la nostra prou conforme...”. Si es la mateixa llengua, i ya estava com ell asegura en valencià, ¿per a que traduir-la al catala?

Tots tenien clar l’identitat propia de la llengua valenciana i lo que representava un idioma. “Cada lengua tiene su propiedad de hablar, que llaman Idioma, o Phrasi; y es aquel modo de hablar que en otra lengua no se puede traducir ad verbum. Digo que en valenciano es praxis decir: Anau en mal guany, porque no se puede traducir al latín, ni en castellano: Ito in malum lucrum, y d en mala ganancia. Si no dezimos Abi ad coruos, y d en hora mala” (Lorenzo Palmyreno: El estudio de la aldea . Valencia, 1568, p. 138).

Juan de Valdés, en Diálogo de la lengua (1536, p. 139), com tants, tambe te clar la diferenciacio llingüistica: “Ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína”.

Com tambe ho tenien clar en Catalunya lo que parlaven en nostre regne: “Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit (...) i Principatu Cathaloniae in lengua catalana, in Regno Aragonum lengua materna et naturali ilius Regni, in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur” (Actes Concili Tarraconense, any 1591).

“Hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas” (Fray Gregorio García: Origen de los indios de el Nuevo Mundo . Valencia, 1607, p. 287).

En Glosario de las voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes de F. Javier Simonet, en el cap. IV, pag. XCIX diu: “Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XIII conservaba todavía, según testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances: castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano” (Madrid, 1888).

Francisco Codera, en el seu Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola (Madrid, 1910), igualment diu: “...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en valenciano, ya en portugués, ya en algunos idiomas...”, “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes a nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...”

Encara que tambe es deixa constancia de la supremacia de la valenciana sobre la catalana. “De manera que tant ab la mescla de dites llengues, com tambe ab les de les nacions vehines, Valencia, Arago y França...” (p. 19); “vuy differents de las de Cathalunya y França, com se veu tambe en Tortosa, que pren de la Valenciana; Leyda, de la Aragonesa; Aixa, Urgell, Cerdanya y Rossello de la vehina Francesa” (p. 21), “la valenciana ha restat ab mes memories” (p. 23), “tots han volgut y volen cada dia imitar la llengua valenciana” (Andreu Bosch: “Sunmari titols de honor”. Perpinya, 1628, p. 27).

La consciencia identitaria llingüistica com a simbol genuï propi, mai ha segut cuestionada, com demostren els testimonis, ni pels de fora, ni pels de dins, fins fa quatre dies que aparegueren els acomplexats i manipuladors de l’historia. Unes voltes el desconeiximent, atres el passotisme i quant no els interessos, nos fa pedre la realitat. Una realitat que poc a poc va canviant en la colaboracio gratificada de l’AVLl. Gracies ad estos nous afrancesats pronte quedara arrere lo que contava Miguel de Unamuno: “Andanzas y visiones de Españolas” (Madrid, 1922, pp. 217-218) “En las rimas de éste... hay unas pocas en catalán, ¿he?, no en valenciano; en el catalán literario que restauraron Aribau y Rubio y Orts, no en el valenciano que se habla en la Valencia de Querol, no en la lengua de que el mismo poeta decía: Canción de amor en el materno idioma (...) Cuando Querol quiso cantar al amor... lo hizo en castellano y no en valenciano, y mucho menos en catalán” (...) “Cuando Cambó, el “leader catalanista”, fue a Valencia a una sociedad popular y se puso a hablar en ella en catalán, le silbaron sin dejarle continuar. No les hablaba en valenciano, sino en catalán”.

FONT: Las Provincias. 19-8-2005.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, febrero 05, 2006

145) EL "SI, BUANA" DE GLORIA MARCOS Y ENRIC MORERA AL SEÑORITO JOAN IGNACI.

Este cartell, una mera pantomima.

142) Llengua Valenciana Blogspot. 5-2-2006.
EL “SI, BUANA” DE GLORIA MARCOS Y ENRIC MORERA AL SEÑORITO JOAN IGNACI.
Ferrer.


A medida que avanzan las fechas, se va clarificando este embrollo del Estatuto Valenciano. Cada día cobra más fuerza la tesis de que socialistas y populares se han limitado a escenificar un gran teatro para consolidar una dictadura de dos partidos, aunque eso sí, con un Joan Ignaci Pla haciendo el paripé como que le importa lo del 3%, para que los serviles Entesa y Bloc claudiquen, digan “si, buana” y le hagan presidente el próximo año.

Éste es un Estatuto hecho desde Madrid de espaldas a los valencianos, una ley de mínimos que pasará a la historia por ser el Estatuto de la vergüenza. Esto pasa de castaño oscuro. Hace falta un nuevo Estatuto, pero uno realmente democrático y que se haga pensando en el pueblo valenciano y no en “el interés general de España” y sobre todo que se haga a su debido tiempo (que no es ahora). No aprisa y corriendo, como siempre pasa.

Lo más increíble de todo es que si los partidos minoritarios de izquierdas realmente tuviesen una intención de detener este Estatuto lo harían. Bastaría con que se sentasen juntos Entesa y Bloc –o ni siquiera los dos, de hecho bastaría con uno solo de ellos- y dejasen bien clarito que si el PSPV vota a favor de esta patética carta otorgada, que no cuenten con su ayuda en 2007. Ante la certeza de ser un cadaver político, Pla echaría para atrás.

Joan Ignaci Pla le está poniendo los cuernos a sus socios de Entesa y el Bloc. Lo que me extraña es que no le hayan dicho que ya que se lleva tan bien con el PP, que sea este partido quien apoye la investidura de Pla en 2007. Lo de Bloc aún se entiende, ellos son la filial de Conveniencia i Unió y por lo tanto igual les da pactar con Dios que con el demonio. Para el Bloc, todo se reduce a ese espíritu mercantilista tan catalán: la pela es la pela.

Lo que no tiene nombre es el servilismo de la Entesa. Gloria Marcos tiene la llave para abortar este Estatuto y no la usará. UV fue el lacayo del PP y acabó fagocitado. La servil Entesa no aprende de errores ajenos y ya cava su tumba. Mucho hablar del País Valencià, pero Gloria es buena chica y hará lo que le digan en Madrid. El malestar de Marcos y Enric Morera es un puro teatro. En el fondo, lo suyo es el “si, buana” al zeñorito Pla.

Si tan en contra están del Estatuto del PPSOE, una carta otorgada que según ellos “ya es del pasado” ¿por qué no lo demuestran? Bastaría con que Marcos y Morera dieran un golpe de efecto y dejaran bien claro que con este Estatuto es imposible un pacto postelectoral con el PSPV. Imposible, no “difícil” como dicen ellos. Lo dicho; es todo un puro teatro. Pueden detener el Estatuto de la vergüenza pero no lo harán. Su lacayismo da asco.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, febrero 02, 2006

144) EN DEFENSA DEL VALENCIANO.

Mitica pegatina del GAV.
EN DEFENSA DEL VALENCIANO.

Cesar Vidal.

No descubro nada si confieso que amo entrañablemente Valencia. Cuando era niño pasé varios veranos en la cercanía de su mar y aprendí a entender su lengua y a recrearme en sus sonidos diferentes del castellano y el francés que yo hablaba, pero no por ello menos musicales. Con el tiempo conocería las aguas que bañaban sus costas mirándolas desde Cataluña y desde Portugal, desde Grecia y desde Andalucía. Sin embargo, en aquellos primeros años, para mí el Mare Nostrum fue, esencial y medularmente, un mar valenciano. Quizá porque siempre he tenido claro que Valencia también poseía un hecho diferencial tan acentuado o más que el de otras regiones españolas, pero no por ello se empeñaba en enfrentarse con sus hermanas de las islas o de la Península, determinados episodios me duelen de una manera especial. De entre ellos el que más congoja me causa es el del comportamiento injusto, desconsiderado, chulesco que descarga sobre Valencia y su lengua el nacionalismo catalán.

En los últimos días, las muestras no han sido, lamentablemente, escasas. Después de la afrenta insolidaria e injustificable de intentar privar a esa tierra, como a la cercana de Murcia, del agua del Ebro, los nacionalistas catalanes han vuelto a la carga arremetiendo contra la existencia del valenciano como lengua diferenciada.

No pasaría nada ciertamente si el valenciano fuera un simple dialecto del catalán. Sucede simplemente que no es verdad y que además tras esa afirmación no se halla una mera cuestión de discusión científica sino un verdadero programa de absorción de Valencia –el reino de Valencia– en unos inexistentes “Paisos catalans” capitaneados por una Cataluña que nunca fue reino.

De entrada hay que comenzar diciendo que el valenciano nunca fue catalán. Cuando las huestes aragonesas de Jaime el Conquistador recuperaron Valencia de manos de los invasores islámicos –una labor en que les había precedido efímeramente el Cid castellano– encontraron a una población que hablaba en una lengua romance que podían entender sin mucha dificultad, pero que no era, ni mucho menos, el catalán. El “Llibre del Repartiment” –estudiado entre otros por Huici, Cabanes y Ubieto– deja claramente de manifiesto que la lengua valenciana no llegó con las tropas del rey conquistador, primero, porque en su mayoría esas fuerzas procedían de Aragón y no de Cataluña, y, segundo, porque los pocos catalanes que vinieron no se asentaron en las áreas valenciano parlantes.

No resulta extraño que el gallardo monarca hiciera referencia a la “llengua valenciana” de aquellos valencianos y que nunca pretendiera identificarla con el catalán. El valenciano había alcanzado una verdadera edad áurea a finales de la Edad Media precediendo en ese esplendor a las propias ciudades italianas donde resplandecería el Renacimiento.

Por supuesto, tan claro resultaba a la sazón que valenciano y catalán eran distintos que el valenciano de Gandía ,Joanot Martorell ,de nuevo se me llena de recuerdos gratos el corazón ,señala en su obra maestra “Tirant lo Blanch” que escribe en “valenciano vulgar” pero no en catalán. Martorell –que causó la admiración del alcalaíno Cervantes hasta el punto de que su novela es uno de los pocos libros que se salvó de ser expurgado de la biblioteca de don Quijote– ha sido objeto de la codicia del nacionalismo catalán desde hace tiempo y por ello no extraña que en alguna edición de su libro publicada en Cataluña se haya suprimido sin el menor reparo su referencia a la lengua valenciana. Es sólo un botón de muestra del delirio al que se puede llegar empeñados en convertir un reino en sucursal de Cataluña que nunca alcanzó esa categoría.

Algún día se sabrá el dinero que el nacionalismo catalán ha gastado en intentar subyugar a la lengua valenciana como también lo intenta con la balear o con los dialectos aragoneses de la denominada Franja.

No pasa de ser un intento de sumisión propio del más rancio imperialismo. Precisamente por eso, hoy, cuando el partido socialista –hipotecado al nacionalismo catalán– ha llegado hasta el punto de negarse a defender la lengua valenciana en el Parlamento autonómico de esta comunidad, tengo la sensación de que, más que nunca, el valenciano debe ser defendido. Debe serlo porque es un patrimonio que enriquece y enorgullece a los españoles, sin excluir a los que como yo no lo tenemos como lengua natal.

Debe serlo porque es intolerable que precisamente aquellos que se jactan de no ser españoles, que reniegan de nuestro pasado histórico y que no pierden ocasión de atacar a la patria común encima pretendan reducir el legado de una hermosa lengua peninsular a un mísero y menor capítulo de la suya.

FONT: La Razón. 18-9-2004.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/


miércoles, febrero 01, 2006

143) CARTA D' UN VALENCIÀ DE GIBRALTAR.

Els gibraltarencs ho tenen clar: abans morts que espanyols.

141) Llengua Valenciana Blogspot. 1-2-2006.
CARTA D’ UN VALENCIÀ DE GIBRALTAR.
Ferrer.

"Estimado Ferrer:

Me llamo XXXX y acostumbro a leer sus artículos en http://www.llenguavalencianasi.com/ . Le felicito porque son muy buenos y en general, suelo compartir la mayoría de sus opiniones. Hasta ahora no me había atrevido nunca a escribirle pero me he decidido porque me ha llamado especialmente la atención dos de sus artículos: 25 d’ Abril: L’ enemic no es Catalunya y Les mil i una ventages de ser espanyol. Me ha llenado de gozo ver que hay otros valencianos que piensan igual, que no soy el único bicho raro que cree que España no es de fiar.

Lo que pasa en Valencia es culpa de los valencianos y pasarán cosas más gordas mientras sigamos ofrendando nuevas glorias al demonio y el demonio nos joderá más. Toda Valencia paralizada solamente una semana desde Orihuela a Vinaroz, huelga general hasta que se apruebe un PHN que nos traiga el agua y vería usted que pronto se meneaba Madrid. Pero la sociedad valenciana es muy individualista, no tiene unidad. Y así nos va.

Yo soy un valenciano que lleva muchísimos años fuera de su tierra así que el Valenciano que hablaba lo he ido perdiendo con el tiempo. Por las vueltas que da la vida acabé afincándome en Gibraltar hace ya mucho.

Pues verá, le relataré una anécdota. Como usted sabrá, Tony Blair y José María Aznar acordaron hacer de Gibraltar un territorio de doble soberanía, británica y española. Pero Peter Caruana organizó un referéndum en 2002, en el que el 99% de los gibraltareños votamos NO. La cuestión es que en dicha consulta popular yo voté NO a la cosoberanía. A pesar de que sé bien que Gibraltar es una colonia que fue arrebatada a España de modo injusto y contra toda ley, moral y honor. A pesar de nacer en Valencia, y por lo tanto en España.

Mis amigos se extrañaron. Me preguntaban: “¿Votarás NO? ¿Pues tú no eres español? ¡Yo creía que ibas a votar SÍ!” A lo que contestaba: “¡No soy español sino valenciano, tengo pasaporte británico y voto lo que me da la gana!”.

En otras circunstancias, hubiera votado SÍ. Pero voté NO como castigo por todas las humillaciones a las que España somete constantemente a Valencia. ¿Yo debería votar a favor de que Gibraltar fuera español cuando España dice que los valencianos hablamos catalán y no nos da ni una gota de agua? ¡Gibraltar británico! El dia que a los valencianos nos dejen hablar Valenciano en lugar de catalán, ese dia votare SÍ. ¡Mientras tanto que le jodan a España igual que España le jode a Valencia!

Esto es lo que debiéramos hacer todos los valencianos: votar contra los intereses de España siempre. Ponernos en contra de España siempre. Fastidiarla al máximo... Y alegrarnos de sus desgracias. Hasta que dejen de tratarnos como a catalanes del Sur y nos respeten de una vez. ¿Para que quiero ser español sino me dejan ser valenciano? En fin, me despido.

Reciba un saludo cordial:

XXXX".

http://llenguavalenciana.blogspot.com/